once upon a time we journeyed together. now we look back and are thankful. we will always cherish moments that transpired from 1988 to 1992 and beyond...

Thursday, May 31, 2007

Tribute to the Dragon

Tuesday, May 29, 2007


Sa mga nami miss na an Sorsogon, view sa Irosin.


Tara na Escu, stroll na kita sa downtown.

Tuesday, May 22, 2007

Ano na Tidi? Stroll kita sa Downtown.


Escu may nangursunada saimo na anonymous ho, anonymous yadi na si escu kabayhon ni george clooney...


Friday, May 18, 2007


Hain ka na Teddy? Magpreparar ka na kay inhuhulat ka na sadi na kalaban mo ho..


Thursday, May 10, 2007


Sano Miguel Pancho's Kuwentista Trailer, nice sano...